Nyeste aktiviteter:

    

Home      Om  meg     Behandlingsformer   Hvilke plager behandles    Kontakt og priser

 

 

De forskjellige behandlingsformene hos meg:

Manuell Terapi:
(Ordet "manuell" kommer fra latin, og betyr "med hånden". Manuell terapi betyr at man behandler med hendene som verktøy, uten bruk av apparater eller instrumenter.)

Konseptet manuell terapi ble utviklet av 7 nordmenn på 1950-tallet. De samlet kunnskap og teknikker fra kiropraktikk og osteopati og koblet dette sammen med den fysikalske terapien. Konseptet har utviklet seg videre i takt med tiden, og man finner nå også flere forgreninger av konseptet. Innholdet har selvsagt også utviklet seg videre og inneholder ved siden av de passive momentene også aktive deler som man finner i f.eks medisinsk treningsterapi (MTT).

Manuell terapi blir i likhet med naprapati og kiropraktikk mest forbundet med leddmanipulasjoner, såkalt knekking. Dette er et viktig verktøy for manuell-terapeuten, men langt fra alt. En kan forestille seg at manipulasjon er et redskap man har som manuell terapeut, akkurat som en snekker har en hammer. Men "verktøykassa" vår er full av andre redskap også. Det spenner fra ting man kjenner fra vanlig fysioterapi som tøying, triggerpunktterapi, aktive øvelser, treningsterapi, elektroterapi, taping etc etc, til bruk av mobilisasjons- og manipulasjonsteknikker. Hva som blir brukt er avhengig av hva manuell terapeuten anser som det beste middelet for å hjelpe deg med plagene dine utfra det han/hun har funnet i undersøkelsen som kan ses på som årsak til problemet plagene. Stikkordet er normalisering av funksjon.

Konseptet i seg selv krever en slik bredde av hvordan man angriper problemet, alt ettersom hva som er årsaken til lidelsen, at det helt uten apparater ikke bestandig lar seg gjennomføre på en optimal måte. Er f.eks problemet en muskulær dysbalance rundt et ledd eller rundt en kroppsregion, er det nødvendig å ta i bruk målrettede øvelser f.eks ved hjelp av medisinsk treningsterapi (MTT). Så konseptet manuell terapi er mer måten å tenke på, å angripe problemet på og å finne løsninger på. Verktøyet manuell terapi omfatter egentlig alle behandlingsteknikker som blir utført med hendene til terapeuten. Slik sett kan man si at alle terapeuter bruker manuell terapi, mens manuell terapeuten bruker konseptet manuell terapi. Manuell terapi som utdanning er forenklet sagt en spesialisering innen muskel-skjelett fysioterapi. Itillegg kan man som manuell terapeut med godkjent spesialisering i Norge også sykemelde, henvise til bildediagnostikk og henvise videre til spesialist eller fysioterapi. Alt dette uten at man først må innom fastlegen for en henvisning. Disse mulighetene har pr dags dato ikke jeg, da min utdanning foreløpig ikke har gjennomgått noen godkjenning av det norske forbundet.

 

 

Medisinsk treningsterapi (MTT):

MTT er en del av den aktive delen av behandlingen hos meg. Nytten av en aktiv behandlingsform i tillegg til de passive teknikkene i manuell terapien, var allerede helt i startfasen på 1950-tallet klar. På midten av 1960-tallet ble denne aktive delen også integrert i manuell terapi utdanningen. Tanken var at det var viktig å trene opp den muskulære kontrollen i leddet ved siden av at man normaliserte den passive funksjonen i leddet. Den kunnskapen man har nytte av i dag på området, bygger på over 40 år med erfaring og forskning.

Det er etter skade eller patologisk forandring i ledd, nødvendig å trene opp både muskelstyrken/-utholdenheten og signalstrømmen fra leddstrukturene til muskulaturen. Dette kalles nevromuskulær trening, og er det MTT tar utgangspunktet i.  
Man kan dele opp bevegelsesapparatet i 3 typer strukturer. Det passive, det aktive og det styrende. Passive strukturer som knokler sørger for at musklene har festepunkter, og at kroppen har et reisverk. Der 2 knokler møtes befinner det seg et ledd. Formen til endene på knoklene bestemmer mye av funksjonen i leddet. Knoklene har også beskyttende funksjoner. F.eks hodeskallen som beskytter hjernen og brystkassen som beskytter viktige vitale organer som lungene og hjertet. Andre passive strukturer som leddbånd, og kapsel har en funksjon som ligger mer i retning av en sensor/føler. Leddbåndene sørger til en viss grad for føring i leddet ved bevegelser, men hovedtyngden ser ut til å ligge i det å føle bevegelse og stilling. Signalene fører da til at muskulaturen som den aktive delen av bevegelsesapparatet kan tilpasse arbeidsviset sitt. Om et leddbånd får en hurtig spenningsøkning, reagerer musklene hurtig for å motvirke den truende bevegelsen. Det vil med andre ord si at muskulaturen beskytter de passive strukturene, så de ikke kommer til skade. Det som er helt nødvendig i denne forbindelsen mellom passiv og aktiv struktur, er nervesystemet. Dette styrende systemet, sørger for at følerne/sensorene i kapsel, bånd og i muskualturen selv får gitt meldingen videre til arbeidsmuskulaturen. Bare slik er det mulig for muskulaturen å stabilisere leddet. 

   

I MTT legger man vekt på funksjonalitet i treningen. Man prøver altså å bruke kunnskap om biomekanikk, fysiologi, nevrologi og de funksjonelle bevegelsene/ bevegelses mønstrene pasienten plages med i jobb-, idretts- eller fritidssammenheng. Ut av dette brukes da målrettede trenings øvelser for å trene opp igjen funksjonen. Da treningen skal være funksjonell og virkelighetsnær, brukes ikke apparater hvor man sitter fastlåst og utfører en, av apparatet bestemte, bevegelse. Det brukes apparater hvor kroppen og leddet som skal trenes, mest mulig selv må finne ut av bevegelsen. Dvs. koordinasjonen blir trent. I hverdagssituasjoner må jo også kroppen kontrollere og koordinere seg selv.

 

Lokalstabiliserende system, testing og trening

 

Redcord slyngebehandling, Neurac

 

Medi-Taping:

Medi-taping er et behandlingskonsept som er en videreutviking av kinesio-taping. Det brukes en elastisk tape, som er konstruert og laget for å kunne sitte på huden i mange dager. Som regel 1-2 uker. Tapen har en klebeflate som delvis slipper gjennom luft og er allergifri. 

Målet med tapen er å regulere muskelspenning, forbedre mikrosirkulasjon og å hemme smertesignaler fra den muskelen eller det leddet som blir tapet. 

Kinesiotaping ble utviklet av en japaner på 1970-tallet, og tok bare sikte på å behandle enkeltmuskler. Dr. med. Sielmann fra Bad Oldesloe i Tyskland startet i 2003 utviklingen av et konsept med utgangspunkt i kinesio-taping. Forskjellen er at han tenker hele funksjonelle muskelkjeder når han diagnostiserer og behandler. Poenget er å bryte den onde sirkelen som foreligger når man har smerter. Skaden/forandringen som fører til smerten, sørger for at man ikke beveger seg. Dette igjen fører til dårligere sirkulasjon i vevet, som igjen fører til opphopning av smertestoffer og stoffskifte endeprodukter. I tillegg skjer det en forandring i bevegelsesmønstrene i kroppen, som kan føre til overbelastning av andre regioner av koppen. 
Ved å behandle smerten gir man vevet og funksjonen muligheten til å normalisere seg. 
Det er ikke bare smerten som blir behandlet med tapen. Om man har en skade f.eks etter overtråkk, strekk i en muskel eller delvis avrivning i en muskel, overbelastning av senefestet osv, så fører tapen til at sirkulasjonen i vevet under tapen forbedres. På dette viset hjelper man kroppens egne mekanismer i legningen av vevet. 

Konseptet hevder at muskulaturen spiller en sentral rolle i utviklingen av smerter i bevegelsesapparatet. Konseptet er mindre bygget på vitenskapelige fakta, men er mer et resultat av erfaringer som er gjort. Det er gjort studier som viser en meget bra effekt ved mange lidelser i bevegelses apparatet.

 

Dry needeling:

Triggerpunkt behandling med akkupunkturnåler. Dette har ingen ting med akkupunktur å gjøre, men er en mekanisk behandling av triggerpunkter i muskulaturen.

 

Laser behandling (LLLT)

 

Behandling av "Krystallsyke" 

 

 

 

 

 

 


 
  

                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mtt apparater

Terapimaster

Div. apparatur til bruk i MTT.

Treningssalen i Friskliven